Dagordning årsmöte 2020

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

 1. Mötets öppnande. Parentation.
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner och rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Upprättande av närvarolista
 7. Verksamhetsberättelse och kassarapport
 8. Styrelsens svar på § 8 i årsmötesprotokollet 2019
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgift 2021
 12. Fastställande av budget för 2020
 13. Stadgeenliga val

a/ ordinarie ledamöter på 2 år

b/ ordinarie ledamöter på 1 år

c/ Val av ordförande för 2020

d/ Val en revisor (2 år) och revisorssuppleant (1år)

14. Utseende av valberedning

15. Motioner från medlemmar

15.1 Synpunkter på vägen Senneby – Kista

16. Av styrelsen väckta förslag

17. Meddelanden

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

______________________________________________________

Avtackning
Kaffe och kaka
Mats Olsson sjunger

 

Share