Renovering av smedjan på Kista Hembygdsgård. Ett projekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bakgrund

Kista Hembygds och Fornminnesförening bildades 1929. Kista gård testamenterades 1946 till föreningen av gårdens sista ägare Charlotta Eriksson.

Gården byggnadsminnesförklarades genom ett beslut av länsstyrelsen i augusti 2011.

 

Avskild från gårdens övriga bebyggelse ligger smedjan som tros vara från början av 1800-talet. I en skötselplan för anläggningen upprättad av Stockholms läns museum anvisades en rad reparationer av gårdens smedja som var nödvändiga.

Efter en antikvarisk bedömning planerades en rad åtgärder.

  • Grund och stomme behöver stora timmerlagningar. På den svårt skadade södergaveln är utgångspunkten att byta alla stockvarv, undantag de tre korta närmast nocken. För ändamålet finns ersättande furutimmer från gårdens egen skog upplagd.
  • Smedjans förfallna eldstad måste tas ner helt eller delvis för att sedan muras upp igen och skorstenens frostskadade tegelstenar behöver bytas ut.
  • Fasadens torrspruckna ytor visar att en ommålning behövs för ett ökat UV-skydd.

 

Då gården är byggnadsminnesförklarad ansökte föreningen om renoveringstillstånd för smedjan hos Länsstyrelsen Stockholm. Ansökan beviljades 16 juni 2021.  

 

Finansiering

Föreningen anlitade en antikvarie som gjorde en projektbeskrivning. En ansökan om bidrag till renoveringen av smedjan skickades till Stockholms länsstyrelse ”Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020” som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ansökan beviljades med ett bidrag på 90 % av de utgifter som ger rätt till stöd.

En ansökan till Roslagens Sparbank gav ytterligare pengar till genomförandet av projektet.

 

Projektstart

Projektet startade med ett byggmöte den 26/9 2022. Förutom föreningens ordförande och kassör deltog ansvarig antikvarie och Fogdö Mur & Puts som ska utföra vissa delar av arbetet i projektet.

Arbetet startade med att skorstenen plockades ner. Skadade tegelstenar ska sedan ersättas med begagnade men felfria stenar. Inne i smedjan dammsögs eldstaden.

Share