Stadgar

S t a d g a r

för

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

antagna den 14 maj 2016 ersättande tidigare stadgar från 2010

 

§ 1 Syfte Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö socken. Detta vill den göra dels genom upplysningsverksamhet, dels genom att vårda hembygdsgården Kista med dess byggnader och markarealer, dels genom att uppsamla och tillvarata gamla kulturföremål. I samma syfte vill föreningen, i samarbete med andra inom socknen verksamma ideella föreningar, arbeta för ett sunt nöjesliv och erbjuda ett alternativ till det kommersiella kulturutbudet.

§2 Hemort Föreningen skall bedriva sin verksamhet inom Väddö socken i Stockholms län.

§3 Medlemskap Medlemskap i föreningen beviljar styrelsen envar som äger intresse för föreningens verksamhet och betalar gällande medlemsavgift.

§4 Årsavgift Medlemmarna betalar till föreningen en årsavgift som fastställs av årsmötet. Några andra obligatoriska avgifter till föreningen finns ej. Avgiften skall inbetalas under det kalenderår avgiften avses gälla.

§5 Styrelse Årsmötet väljer ordförande för en tid av ett år samt ordinarie ledamöter för en tid av två år och till ett antal av nio. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Ledamöterna väljs för en tid av två år, varvid val sker så, att hälften av ledamöterna väljs ena året och andra hälften det andra året. Om två eller flera ledamöter lämnar styrelsen under verksamhetsåret skall styrelsen äga rätt att förrätta fyllnadsval gällande intill tidpunkten för nästa årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§6 Räkenskaper Styrelsen ska föra bok över föreningens inkomster och utgifter och göra bokslut för varje kalenderår. Skulle vinst uppstå skall denna användas för befrämjande av föreningens syften. Föreningens firma kan tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

§7 Revisorer Föreningens räkenskaper och verksamhet ska granskas av två revisorer som väljs på två år, varvid val sker så, att årsmötet väljer en revisor ena året och en det andra året. Årsmötet väljer därjämte en revisorssuppleant på ett år.

§8 U.p.a. Medlem i föreningen åtar sig inte något personligt ansvar för föreningens åtaganden.

§9 Föreningsmöten Ordinarie årsmöte hålls vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig, före maj månads utgång.

Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner befogat. Extra föreningsmöte kan också sammankallas om revisorerna finner det påkallat. Röstberättigad på föreningsmöte är medlem som betalat årsavgiften. På ordinarie årsmöte gäller avgiften för det kalenderår mötet avslutar. Varje närvarande röstberättigad medlem äger en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat föreskrives. Om vid omröstning lika röstetal uppstår äger mötesordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning.

§ 10 Föredragningslista Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på föredragningslistan:

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av mötesordförande.

 3. Val av sekreterare.

 4. Val av justeringspersoner jämte rösträknare.

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 6. Upprättande av närvarolista för röstberättigade medlemmar.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

 8. Revisionsberättelse

 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Motion från medlemmar.

 11. Av styrelsen väckta förslag.

 12. Fastställande av årsavgift.

 13. Fastställande av utgifts- och inkomststat.

 14. Stadgeenliga val.

 15. Utseende av valberedning.

 16. Övriga frågor.

 17. Mötets avslutande.

 

§ 11 Motioner Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 12 Kallelse Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 13 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan mötena skall minst tre månader ha förflutit. För godkännande krävs minst 2/3 majoritet på båda mötena.

§ 14 Föreningens upplösning Upplösning av föreningen kan endast ske genom liktydigt beslut om upplösning två på varandra följande årsmöten. För att beslutet ska träda i kraft krävs minst 2/3 majoritet vid båda mötena. Upplöses föreningen och tillgångar finns, sedan alla skulder betalats, skall tillgångarna överlämnas till Stockholms läns Hembygdsförbund som får besluta om deras användning.

Share