Dagordning årsmöte 2020

Väddö Hembygds- och fornminnesförening Mötets öppnande. Parentation. Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner och rösträknare Mötets behöriga utlysande Upprättande av närvarolista Verksamhetsberättelse och kassarapport Styrelsens svar på § 8 i årsmötesprotokollet 2019 Revisorernas berättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Läs mer…

Share

Paragraf 8 i årsmötesprotokollet 2019

8. Revisionsberättelse Revisor Peter Hagqvist föredrog årets revisionsberättelse. Peter Hagqvist utvecklade också sin syn på styrelsens handläggning av naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen och sina skäl för att inte tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. I den efterföljande diskussionen deltog Carina Bäckström, Arne Johansson, Läs mer…

Share

Motion ang tillfartsvägen från Senneby till Kista

Motion till Hembygdsföreningens årsmöte 2020 Till Styrelsen för Väddö Hembygds- och fornminnesförening. Ordf. Carina Bäckström. Från Thure Herbertsson – och undertecknande medlemmar. Undertecknade vill härmed göra styrelsen uppmärksammad på tillfartsvägen från Senneby till Kista. Från och med att Kistagården blev Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share