Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 25 maj 2019 klockan 13.00 på Kista hembygdsgård

Medan årsmötesdeltagarna samlades underhöll Jörgen Toresson och Lotta Blom Ström med sång och musik.

  1. Mötes öppnande

Föreningens ordförande Carina Bäckström öppnade det nittionde årsmötet i föreningens historia och hälsade de närvarande välkomna. Avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.

2. Val av mötesordförande

Staffan Lundqvist valdes till ordförande för årsmötesförhandlingarna.

3. Val av mötessekreterare

Birgitta Lundin valdes till sekreterare för årsmötesprotokollet.

4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Lennart Lyckman och Lisbeth Westin.

5. Mötets behöriga utlysande

Kallelse hade gått ut med brev till samtliga medlemmar i vecka 17. Information om årsmötet hade samtidigt lagts ut på föreningens hemsida. Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

6. Närvarolista/röstlängd

Röstlängden fastställdes med utgångspunkt från den närvarolista som cirkulerat bland deltagarna (bilaga 1). Totalt 30 medlemmar var närvarande.

7. Verksamhetsberättelse, kassarapport

Carina Bäckström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018. Inför den följande revisionsberättelsen redogjorde mötesordföranden för det naturvårdsavtal som föreningen ingått med Skogsstyrelsen om bevarande och utvecklande av de naturvärden som finns framför allt på och vid Mossberget. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 2)

Kassören Lennart Björklund föredrog den ekonomiska redogörelsen för år 2018, vilken med godkännande lades till handlingarna (bilaga 3).

8. Revisionsberättelse

Revisor Peter Hagqvist föredrog årets revisionsberättelse. Peter Hagqvist utvecklade också sin syn på styrelsens handläggning av naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen och sina skäl för att inte tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. I den efterföljande diskussionen deltog Carina Bäckström, Arne Johansson, Staffan Lundqvist, Bertil Lundin, Hans Lundin och Hans-Åke Sperne. I enlighet med Peter Hagqvists förslag beslöt årsmötet uppdra till styrelsen att utse en stadgekommitté med uppgift att föreslå en revidering och ett förtydligande av föreningens stadgar. Förslaget till reviderade stadgar ska framläggas inför årsmötet 2020. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 4).

9. Ansvarsfrihet

I enlighet med revisor Hans Lundins förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet.

10. Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrat 150 kronor för vuxen medlem och 20 kronor för ungdomar under 18 år.

11. Budget för 2019

Hans Lundin föredrog tillsammans med Lennart Björklund styrelsens förlag till budget för 2019, som därefter fastställdes av årsmötet (bilaga 5).

12. Stadgeenliga val

Styrelseledamöter i tur att avgå var Carina Bäckström, Anneli Lennartsson, Ulf Crona och Per Öhman, vilka samtliga omvaldes på två år.

Till ordförande på ett år omvaldes Carina Bäckström.

Till revisor på två år omvaldes Hans Lundin.

Årsmötet avslog Peter Hagqvists begäran om entledigande, varför han kvarstår som revisor under ytterligare ett år.

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Bertil Malmfält.

13. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Laila Lundqvist och Hans-Åke Sperne med Laila Lundqvist som sammankallande.

14. Motioner från medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

15. Av styrelsen väckta förslag

Inga förslag från styrelsen förelåg.

16. Meddelanden

Carina Bäckström framförde hälsningar till årsmötet från de styrelseledamöter som inte hade tillfälle att närvara.

17. Övriga frågor

Leif Lennartsson tog upp frågan om prissättning och betalningssätt vid midsommarfesten.

Tre nya medlemmar hälsades välkomna

Hans-Åke Sperne framförde medlemmarnas tack till styrelsen i allmänhet och ordföranden i synnerhet.

18. Mötets avslutande

Efter de formella årsmötesförhandlingarna fortsatte musikunderhållningen.

Festkaffe med sju sorters kakor och tårta serverades.

Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstnål med lagerkrans tilldelades Jörgen Toresson, Lotta Blom Ström, Arne Johansson, Inger Eriksson och Torsten Eriksson för mångåriga värdefulla insatser.

Inga Gustafsson höll ett retrospektivt tal och överlämnade en gåva från IOGT-NTO Väddö.

Väddö den 30 maj 2019

/Birgitta Lundin/

Sekreterare

/Staffan Lundqvist/

Ordförande

Justeras:

/Lennart Lyckman/

/Lisbeth Westin/

 

 

 

 

 

Share