Båtsmanshållet

Om rotarna i Väddö socken som skulle hålla kronan med båtsmän.

 

Båtmanshållet

När indelningsverket inrättades av Karl XI indelades socknarna i rotar, som hade att utrusta en man till hären eller flottan. Väddö fick 36 rotar med cirka 2 mantal i varje

Rusthållstjänsten var redan förut genomförd, då vissa gårdar mot ersättning åtagit sig att uppställa en ryttare med full rustning. I Väddö var det endast 1 1/2 mtl Mälby, som var rusthåll. Dragonen hörde till Roslags kompani av Kungl. Livregementet. Vid Edeby var 1/2 mtl trumpetarboställe för samma regemente.

Båtsmännen på Väddö tillhörde Norra Roslags kompani. Så länge Finland var förenat med Sverige tjänstgjorde detta kompani i Sveaborg. Senare vid Stockholms örlogsstation

Björnholma 61, Tomta 62, 63 Fjäll 64, Norr Byle och Edeby 65, Edeby 66, 67, 68, Hammarby 69,70, Norrsund 71, Södersund 72, Senneby 73, 74, Östernäs 75, Vesternäs 76, 77, Kallboda 78, Gåsvik 79, 80, Stabby 81, 82, Norråda 83, Husinge 84, 85, Massum 86, 87, Toftinge 88, Elmsta 89, Ortala 90, 91, 92, 96, Granö och Studsboda 93,  Lingslätö 94, Söder Byle och Samkarby 95.

Det bästa hemmanet i roten var stamrote och på detta låg i regel båtsmanstorpet. Vid laga skiftet undantogs oftast torpet och blev byns gemensamma egendom.

Rotehållarna skulle hålla båtsmannen en stuga 8 alnar inom knutarna med förstuga jämte en liten loge med lada och fähus för två kor. Till båtsmanstorpet skulle finnas minst 1/2 tunnland åker , äng till två sommarlass hö och mulbete för dess kreatur. Vedbränsle och gärdselfång skulle tillhandahållas av roten.

Share