Carl Reinhold Berch, resa till Väddö 1735


Carl Reinhold Berch beskriver en resa till Åland 1735.

 

 

 

 

 

Ett porträtt från frihetstiden Carl Reinhold Berch.

Resa från Stockholm den 17 oktober 1735 tillika med ryske kuriren Scherer.

Dagen derpå kommo de resande till Grisslehamn, som var den vanliga överfartsorten till Åland. “Det är ej annat än ett postställe och bebos av en inspektor som drager försorg om finska postens inskeppande till Åland och den ankommandes fortskaffande till Stockholm. Väddö socken i Roslagen varest bemälte posthus är, delas i 21 rotar, vilka var efter annan skola med 8 man vara tillstädes att överföra posten och njuta för var fart 9 dlr. kpts avskrivning på deras utlagor.

Vi gåvo oss till sjöss den 19 om morgonen bittida och kommo på 3 och en halv timme över till Eckerön den närmaste av de Åländska öarna, sju mil från Grisslehamn. Att vädret varit starkt, kan slutas av den korta tiden och farten stor av båtarnas gemenliga kraftighet. På Ekerön var ett nytt skjutshåll, och Postbönderna på Eckerön voro indelade i sju rotar.

Åland haver gott bete och alltså förråd av mjölk, som den Sverige kommande osten jämnväl bevittnar folket i Roslagen brukar och mycket ditskicka sin boskap över sommaren. Inbyggarna äro nog fattiga bo uti nedriga stugor vartill dörrarna så låga, att övre dörrposten står till hakan på en karl och tröskeln upp till knä, så att man med stor olägenhet stiger in i rummet, nästan i alla stugor ser man ett järn ej olikt en boskapsklave fastspikat i väggen, varpå de bereda och uppmjuka deras fårskinn som allmänligen tjäna dem till klänad (skinnarvidja).

Share