Vägmätning och milmärkning

Artikel om hur och var vägmärken sattes upp i Uppland, enligt Upplands vägbok 1651.
Vägen från Stockholm “åt Kongzbryggian och Krogen wid Grisslehampn” (avser gamla Grisslehamn) beskrivs med var markeringarna sattes upp. Detta gjordes eftersom bönderna friades från “friskjuts” och en ny skatt, “skjutspenningen”, infördes enligt Gästgivarordningen 1649.
 
För att den resande skulle veta hur långt man rest och hur mycket man skulle betala sattes markeringar upp varje 1/4 mil. Den tidigare landskapsmilen, som var olika lång i olika delar av landet, avskaffades och ett enhetligt system infördes. Gästgiverier och skjutshåll skulle ligga med 1½ – 2 mils avstånd från varandra. Markeringarna byttes senare ut till mer bestående material än trä. 
(Bilden visar milsten vid Trästa)
 
Sammanställningen är gjord av Lars-Erik Norlin, med uppgifter hämtade från Edvin Gustavssons artikel “Landsvägarna och vägfarandet”.
 
 
 
“Hwar utj fins Schriffteligen optächnat och annorterat, när, huru och på hwad Tijd
Allmannewägarne bleffwo här i Upland, effter H Kongl, Maijtz, wår allernådigste
Drottning, drottning Christines wtgångne trychte Mandat och Befalning reffwade
och justerade till 1/4-delen, 1/2 och heela Mijllar, Berächnades på Mijlln 6.000
fambnar eller 18.000 alnar efter den nya Alnen och nedersattes wid hwar 1/4, 1/2
och heela Mijlar wisse Stochar, Påhlar och Kiennemärken.”
 
Allmänvägen från Stockholm “åt Kongzbryggian och Krogen wid Grisslehampn” utmättes
och utmärktes på följande sätt i fjärdedels mil (här för tydlighetens skull numrerade):
 
1. “På Skiepper Olufs Engh” i en grindstolpe.
2. På Mörby gärdet.
3. Uti Rinkeby täet “hitom Rinkeby Krogh”.
4. Mitt för Eneby gård i en grindstolpe
5. Mitt för Tibble gård “på Skogen” i en tall.
6. Mitt för Gribby gärdet i en stor tall.
7. Vid Vågsjö gärdet.
8. Vid Ormgårds gärdet i en stor tall.
9. Vid Rocksta “Giärdzgårdshörn i en gran”.
10. Vid Angarns kyrka.
11. En påle mitt för Hacksta gård.
12. Strax vid Garns bro.
13. I en stor tall “mitt för Pär Skomakares torpp”.
14. I en stor tall mitt för Brollsta.
15. På Stångberga gärdet.
16. på skogen vid Rådalen i en stor ek.
17. Strax Halls by.
18. I en stor ek vid Väsby äng.
19. I Väsby tä.
20. I en stor tall på Eke malmarna.
21. I grindstolpen vid Rilanda.
22. Vid gärdsgårdshörnet på Skederids malmen.
23. Vid Husbv prästgård, “der wägen 1öper af åt Nortällie”.
24. Väster för Sättra gärdet i en gran.
25. Strax norr Kragsta gård.
26. “Wid Mykleby (Nyckelby) ladan. “.
27. På Karby gärdet.
28. På Estuna gärdet.
29. Mitt för-“Rässlinge by” (Risslingby) i en gran.
30. Mitt för Aspsund i en stor tall
31. Mitt för Norrby i en stor tall på gärdet.
32. Mitt för Ströja äng i en stor ek.
33. Mitt för Broby gärdet, “der wägen kommer ifrån Ubsala, dedan dit 6 ½ mijll”.
34. Vid Massum ängen i en “Hielster” (sälg).
35. Mitt för Elmsta gärdesledet i en gran.
36. Mitt för Hammarby gärdet i en gran.
37. Mitt på skogen mellan Veda och krogen, “dedan ifrån och neder till Krogen wid Grisslehamp 1/8 mijll. – “så att hela Längden af wägen der ifrån och till Stocholm ähr 9 3/8 mijll.”
 
På liknande sätt kunde den resande från Uppsala notera följande vägmarken:
 
1. Påle strax på andra sidan Nöden bredvid Kungsängen.
2. Vid korsvägen mellan Danmarks och Vaksala kyrkor.
3. På andra sidan Vedyxa på skogen “wid deras hagar”.
4. Vid “Erneby” (Ärnevi) grindstolpe i Funbo.
5. “Widh een lithen Broo mitt för Kiälltorpet. “
6. “Wid Botten Siöändan (Sjötorp) i een Eek, Redwäg åt Lenna Gård.”
7. In mot Väsby gärdet.
8. På Ösby skogen.
9. I Stadige gärdesbacke (vid Almunge station)
10. I en skogsbacke mellan Krogen (vid Almunge kyrka) och Uddnäs.
11. Vid “ett Giärdzhörn emillan Gränby Giärden”.
12. Strax på Knutby skogen.
13. Också på Knutby skogen.
14. Vid “Hånmåhla (Hemåla) grind, der wägen Iöper af åt Stockholm”.
15. På “påstöhren”.
16. Vid “Skier Engien” (Skedängen).
17. Mitt för Såtter.
18. Mitt för “Wretharna”.
19. I “Räckneby (Rekinde) Trädesgerdet”.
20. I “Prästetää” vid Edsbro kyrka.
21. på Korsbacken mellan Valla och “Wånge” (Vagn).
22. I en stor gran på Kragsta skogen.
23. Mitt för Ununge prästgård.
24. Mitt för Ytternäs i en granstubbe.
25. Strax in på Broby äng i en stor tall.
26. Vid Broby gärdet, “der wägen löper ifrån Stockholm”.
(Därefter Stockholmsvägen till Grisslehamn.) “Så att hele wägelängden emillan Upsala och Grisslehampns Krogen är 7 5/8 mijll.”
 
Detta var ju föga varaktiga avståndskänningar, och det dröjde över hundra år, innan
stabilare kom till.
Share