Verksamhetsplan 2017

Väddö Hembygds- och fornminnesförening.

Föreningens främsta uppgift är att vårda och förvalta den unika gården Kista på Väddö. De ca 20 husen, betesmarker, åkrar och skog behöver ständig skötsel för att bevara kulturlandskapet till kommande generationer. Föreningen vill också bevara Väddös spännande historia genom att visa och berätta om de gamla redskapen, bilder, textiler och andra föremål som väddöborna samlat.

Två Naturvårdsdagar är planerade i samarbete med Naturvårdsstiftelsen .

Grindar av gammal sennebymodell är beställda. Staket och stängsel ska lagas. För tredje året ska vi på Kistadagen samla intresserade för att fortsätta bygga gärdsgård på gammalt roslagsvis. Stigen upp på Mossberget ska underhållas och fler skyltar göras.

Arbetet med vasstaket ska fortsätta. Taket på nya ladan ska renoveras.

Den populära fotoutställningen i museet ska visa bilder av Väddö från förr.

Styrelserummet ska inredas med bokskåp för att bättre kunna ta tillvara dokument, gåvor och pärmar med information.

I mangårdsbyggnaden ska skåpsängen göras klar, fönster och förstukvist målas, arkivet städas samt med olika åtgärder fortsätta att förbättra tillgängligheten.

Midsommarfesten, spelmansstämma, Kistadagen, berättarafton, bröllop och fester och andra sammankomster ska förberedas. Massor av kaffe ska kokas.

Köksträdgården, gräsytor, bikupan, buskar och träd ska vårdas.

Stora och kostsamma förbättringar av Kistavägen ska göras under hösten.

Årets byvandring går 2017 i grannbyn Rangarnö.

Gården ska visas söndagar och måndagar under sommaren.

Hemsidan, annonser i pressen, affischer, Face-book, tittskåpet på Kröns och inbjudan till visningar ska sprida kunskap om vår fina hembygdsgård.

En bok om Kista ska under året färdigställas av Lars Norlin och Ulf Crona.

Styrelsen ska genom studiebesök, kurser, utflykter och trivsam samvaro inspireras till kunskap och fortsatt gott arbete för Väddö Hembygdsförening.

 

För styrelsen Väddö mars 2017 Carina Bäckström, ordf.

 

 

Share