Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 26 maj 2018 på Kista hembygdsgård

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Carina Bäckström öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för de föreningsmedlemmar som avlidit under året.

2. Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Staffan Lundqvist.

3. Val av mötessekreterare

Till sekreterare vid årsmötet valdes Anna-Karin Alvén.

4. Val av justeringspersoner och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Inger Eriksson och Hans-Åke Sperne.

5. Mötets behöriga utlysande

Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar med brev under vecka 15 samt annons i Norrtelje Tidning den 8/5 och mötet ansågs därmed behörigen utlyst.

6. Upprättande av närvarolista

Lista över närvarande medlemmar upprättades. Totalt 28 medlemmar var närvarande.

7. Verksamhetsberättelse och kassarapport

Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs i sammandrag av Carina Bäckström. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Föreningens kassör Lennart Björklund föredrog kassarapporten för 2017. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Hans Lundin. Hans meddelade att revisorerna har funnit att redovisningen är korrekt och att det ekonomiska utfallet har god överensstämmelse med budget. Revisorerna har gjort fyra noteringar angående observationer vid granskningen. Balans- och resultaträkningen fastställdes och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2017

I enlighet med revisorernas rekommendation beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Fastställande av årsavgift

Föreslogs att årsavgiften för 2019 för vuxna höjs från 100 kr till 150 kr och att avgiften för barn och ungdomar under 18 år ska vara oförändrat 20 kr. Beslöts enligt förslag.

11. Fastställande av budget för 2018

Lennart Björklund föredrog rambudget för 2018. Rambudgeten godkändes.

12. Stadgeenliga val

         a)  Ordinarie styrelseledamöter för två år

              Valberedningens förslag:

              Lennart Björklund, omval

              Anita Kullerstedt, omval

              Ylva Linder, omval

              Calle Paulsson, omval

              Sten Pettersson, omval

              Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

         b)  Ordinarie ledamöter på 1 år:

              Ej aktuellt.

         c)  Val av ordförande för 2018

              Valberedningen föreslår Carina Bäckström till ordförande. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

          d)  Val av revisor för två år och revisorssuppleant för ett år

               Ordinarie revisor i tur att avgå: Peter Hagqvist. Beslöts att omvälja Peter Hagqvist som revisor för två år.

               Valberedningens förslag till revisorssuppleant: Bertil Malmfält, omval. Mötet beslutade enligt valberedningens                                                  förslag.

13. Utseende av valberedning

Att ingå i valberedningen till nästa årsmöte valdes

Laila Lundqvist, omval och Hans-Åke Sperne, nyval. Laila Lundqvist utsågs till sammankallande.

Om behov av ytterligare person till valberedningen uppstår, kan styrelsen utse denna person.

14. Motioner från medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

15. Av styrelsen väckta förslag

Inga förslag hade anmälts.

16. Meddelanden

Birgitta Lundin ställde fråga om hur föreningens årsmötesprotokoll kan göras tillgängligt för medlemmarna. Beslöts att protokollet anslås på föreningens anslagstavla vid Kista samt skickas med e-post till medlemmar som har meddelat sin e-postadress.

Hans-Åke Sperne informerade om att Postnord har meddelat att post med gammal adress, dvs postlådenummer, kommer att återsändas till avsändaren. Det är alltså viktigt att meddela son gatu-/vägadress till föreningen.

Hans-Åke Sperne informerade också om att behovet av en samordnande funktion för bygdens föreningar har diskuterats. Syftet är att få en överblick över de evenemang som föreningar planerar, för att kunna undvika att dessa krockar. Pengar har sökts från Norrtälje kommun för inrättande av en sådan funktion, som har arbetsnamnet Väddönavet.

18. Mötet avslutas

Mötesordförande Staffan Lundqvist avslutade mötet och tackade styrelsen för väl utfört arbete under året.

/Anna-Karin Alvén/                                                                  /Staffan Lundqvist/

 Anna-Karin Alvén                                                                    Staffan Lundqvist

 

Justeras

/Inger Eriksson/                                                                     /Hans-Åke Sperne/

 Inger Eriksson                                                                       Hans-Åke Sperne

Före årsmötet underhöll Jörgen Toresson med sång och dragspel.

Share