Lista över resande mellan Grisslehamn och Åland

Det här är en spännande lista över personer som rest mellan (Gamla) Grisslehamn och Åland, Finland, Ryssland. Den startar 1681 och går fram till 1743. Det ger en intressant inblick över personer som använt sig av överfarten till den östra delen av Sverige, även under pågående krig med Ryssland.
En innehållsrik beskrivning över kända personers bakgrund och samhällsställning ges också.

Arkivforskning gjord av Ulf Crona och L-E Norlin

Resande mellan Grisslehamn och Åland, Finland, Ryssland

Erik Dalberg 16811
Otto Wellingk. 10 mars 16992
Löjtnant Möller 10 mars 16993
Köpman Gert Witte 10 mars1699 ifrån Reval.
Landshövding Jakob Buhre.17004

1 Erik Jönsson senare adlad Dalberg född 1625 död 1703 77år. Fältmarskalk. Slag/ krig
Nordiska kriget Skånska kriget Stora nordiska kriget.
Guvenör Arkitekt Tecknare.
1681 reste Erik Dalberg till Ingermansland för att besiktiga gräns
fästningarna och kom den 29 sept från Svanberga där han övernattat ,till Toftinge
och Wäddö krog eller Grisslehamn där han åter övernattade och den 30 fortsatte
till Åland.
Om återresan: den 3 dec till havs 3 mil när en farlig storm och motväder
tillbaka till st Singnilds skiaär 1,4 mil den 6 dito ifrån Singnilds Skiaär till
Grisslehamn i Sverige, 5 mil. Den 7 till Toftinge.
2 Krigare. Född 1649. Föräldrar: Översten Otto Wellingk. och Kristina
Mannersköld. Blev vid femton års ålder löjtnant vid ett i Bremen förlagt
Regemente, gick 1666 i fransk tjänst och blev 1670 överste. Under Sveriges
krig mot Danmark bevistade han som frivillig slaget vid Halmstad, där han
anförde en skvadron av livregementet och utnämdes tre dagar därefter till
överste. Sedan han genom sin tapperhet väsentligt bidragit till den lyckliga
utgången av slaget vid Lund, upphöjdes han 1676 i friherrligt stånd, blev
1678 överste för Tavasthus läns regemente. 1683 generalmajor av kavalleriet
Samt1687 landshövding över Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland
Jämtland, Härjedalen och Lappland. Befodrades 1693 till generallöjtnant och
Generalguvenör i Skåne, utnämdes av Carl XII 1698 till general av kavalleriet
Samnt guvenör över Ingermanland och Kexholms län, varefter han 1700
Förordnades till general –en-chef över alla svenska trupper Ingermanland
och Livland. I denna egenskap anförde han högra flygeln vid Narva och
kommenderade kavalleriet vid övrgången av Duna, deltog ärorikt i slaget
vid Klissow med flera av Karl XII:s fältslag och upphöjdes 1705 till k. råd.
Då han tillika förordnades i Åbo hovrätt. Slutligen undfick han 1706 grevebrevet
Men innan han hunnit ta inträde på riddarhuset, avled han i Stockholm 1708.
Gift med Johanna Margareta von Tiesenhausen.
3 Möller Erdtman, fänrik vid Savolax och Nyslotts läns inf. Reg 1684
Därst. Löjtnant, kapten vid O. Wellings Ingermanländska inf- reg 1700
Stupade 1708 vid Narvaströmmen.33
4 Landshövding i Åbo och Björneborgs län, 1698-1706
———————————-
 
Överauditören Ellkedt 1708
Ryske köpmannen Lazarus till Åbo 1709
Landshövding Justus von Palmberg 17095
Landshövding Stiernstedt 17146
Fänrik Löfving 17167
Löjtnant Båck, Åbo läns kavalleri 1717
Hovrådet Samuel Barck 17178
Överpostdirektör Hindrich Bunge 17179

5 Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1706-1714
6 Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1714, flydde till Sverige död 1722
7 Stephan Löving född 1689 i Narva, uppbördsskrivare vid
Åbo läns infanterireg 1710, fältväbel 1714, avsked samma år
Från ordinarie tjänst, men brukades fortfarande till spioneritjänst
och som partigängare, fänriks fullmakt 1717, kaptens karaktär
1729, med rang 1721, avsked 1731, majors karaktär 1747,död 1777
På Hommanäs, gift första gången 1719 i Stockholm med Christina
Magdalena Alsenia, andre gången 1730 i Stockholm med Helena Uggla.
8 Samuel Barck född 1662 i Söderbärke prästgård i Dalarna.
Död 1743, var en svensk ämbetsman och politiker. Han inskrevs
Som student i Uppsala 1673, varefter han företog ett antal resor
Till utlandet 1685-95. Därefter påbörjade han sin politiska bana.
Han vistades mestadels i Stockholm, och försåg genom brevväxling
Olof Hermelin med uppgifter om stämningar och förhållanden i
huvudstaden.
1704 blev han hovråd hos Hedvig Eleonora, som då var änkedrottning.
Han adlades 1705 med namnet Barck. I början av 1700-talet köpte Barck
Sparreska palatset på Riddarholmen i Stockholm.
Barck var överpostdirektör åren 1713-1715 och tjänade under Ulrika Elenora
som riksråd i många år. Han blev statssekreterare 1714 och friherre 1719.
Riksråd 1727 och greve 1731.
Som riksråd anslöt han sig till Arvid Horn, och när hattarna gick segrande
ur konflikten blev Barck i mars 1739 avsatt ur rådet
9 Bunge är en svensk, från Tyskland härstammande släkt, som är historiskt
påvisbar i Sverige redab 1476 och som givit upphov till två adliga ätter.
En yngre gren blev adlad 1710 och baroniserad 1731.
Till den yngre grenen hörde Henrik Bunge, som var överpostdirektör 1715-1737.
Bunge upphöjdes 1782 i grevligt stånd. Levde 1672-1727.
———————————————
 
Baron Görtz 171810
Baron Sparre 171811
Axel Baner Landshövding 171812
Kapten Palmhjelm 171813
Löjtnant Bolls 171814
Löjtnant Åman171815
 
 
10 Georg Heinrich Görtz. Levde 1668- 1719. Statsman och Karl XII.s
minister. Utsågs 1717 av kungen till att vara den som ledde förhandlingarna
med Ryssland på det Åländska Lövö. Redan två dagar efter
Karl XII:s död lät arvprinsen Fredrik arrestera Görtz med anklagelser
om att han varit illasinnad mot landet, väckt kungens misstro mot
folket, förtalat ämbetsmän och avrått fred. Görtz förvägrades advokat
och den 11 fegruari 1719 dömdes han till döden genom halshuggning.
En dom som gick i verkställighet redan den 19 februari.
11 Sparre Axel frih. Volontär vid livgardet, fänrik vid Nieroths
Liflländska inf-reg 1704 , fänrik vid Upplands tremän. Inf-reg
samma år, löjtnant vid Östgöta inf-reg , reg.kvarterm. vid
Skareborgs reg.1709,fången samma år vid Poltava, frigiven 1711
generaladjutant vid Stenbocks arme 1712, generaladjutant vid
Mörners arme 1713, major och överadjutant 1716, generaladjutant
Av flygeln 1717, marsalk vid fredskonferansen på Åland 1718
Överstes karaktär 1719, envoe-extraordinarie till engelska hovet
samma år, överste 1729, generalmajor 1732, överkammarherre
1737, landshövding i Nysköpings län samma år, riksråd 1739
Död 1741 i Stockholm. Gift på 1720-talet med Elisabeth Derith
Adopterad grevinna Gyllenborg styvdotter till riksrådet greve Carl
Gyllenborg.
12
13 Carl Johan Apiarius adlad Palmhielm född 1688 i Stockholm
Adlad 1718, död 1752.
14 Boltz Kristian..Underlöjtnant vid Amiralitetet 1717, löjtnant 1720
Död 1723.
15 Nils Åman född 1691-1758. Kom i tjänst 1710, styrman 1714,
Underlöjtnant 1716. Sjökommendering Galären Svan 1714,1715.
Halland 1717. Galären Pelikan 1718-1719. Brig. Sjökatten1720.
——————————
 
Baron Lillienstedt 171916
Kammartjänare Flif 1719
Greve Gyllenborg 171917
Fältväbeln Erik Gille 1719
Generaladjutanten Mark von Wirtenberg 172018
(Wurtenberg)
Seenet Pfief 172119
Landshövding Törnflycht 172120

16 Lilliestedt Johan född 1655 i Björneborg i Finland och son till
Kyrkoherden Paulus Raumannus, men själv kallade han sig Paulinus
Till dess han adlades 1690 med namnet Lilliestedt och slutligen blev
riksråd 1719, död 1732. Fredsförhandlare på Lövö Åland.
17 Gyllenborg Karl G. greve, statsman, född 1679 i Stockholm,död 1746
Tjänstgjorde vid armen i östersjöprovinserna och sändes 1703
18 Carl Gustav Marcks adlad 1720 Marcks von Wurtenberg. Född 1693 i Pernau
Livland .Död 1773.
Volontär vid fortifikationstaten i Livland 1705 och vid Nieroths livländska
infanteriregemente 1706.
Förare därstedes 1707
Adjutant 1708
Fänrik 1710 i juni. Blev tillfångatagen av ryssarna vid deras erövring
Av Pernau 1710 men rymde året derpå.
Fänrik vid generalmajor Stuarts regemente i Stettin 1712.
Löjtnant vid enrolleringen på Gotland 1713 och vid Nylands och
Tavastehus läns kavalleriregemente 1715.
Ryttmästare 1718 och vid Upplands trämännigsregemente till häst 1718
Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1719.
Adlad 1720
Regementskvartersmästare 1743.
Kapten vid Västmanlands regemente 1746.
Avsked 1746.
19 Casten Feif 1662-1739 Stockholmare . En liten munter man, med blonda
Ögonbryn och ljusblå ögon, föga mån om prakt, enligt en bekant. Han var dessutom
en noggrann och rutinerad ämbetsman. Han hade arbetat under Piper i många år
och var väl förtrogen med uppgiften. Feif kom att fungera som Karl XII:s språkrör
och kom också att bli en mycket betydelsefull rådgivare åt kungen.
20 Olof Törnflycht landhövding 1719- 1727.Född 1680 i Stockholm, död 1737 i
Stockholm. Kammarjunkare hos hertig Carl Fredrik av Holstein 1712, friherre 1719
Direktör över de drottning Ulrika Eleneora enskilt tillhöriga slott och herrgårdar
——————————
 
Löjtnant Lillie21
Kronobefallningsmannen Bengt Andorin 1722.
Fångar kommna från Åland mars1722.
Grefven A.Spens22
Kapten Baron Johan Creutz23
Kapten Olof Welin24
Kapten And. Bongenhielm25
Kapten Sebastian Melker ?
Drottningholm och Ulriksdal 1720, riksråd 1727, greve 1731.

21 Rutger Lillie 169?-1751. I Engelska flottan 1707-1710, i Svensk tjänst 1710
Konstapel 1714, 1716, överstyrman 1719, Löjtnant 1719, död som Kaptenslöjtnant 1751.
Fregatten Halmstadt 1712, Verden 1713, Fregatten Fredrika 1714, Reval 1715
Halland 1716,1717, Eskacaloupen Putzveck 1719,1721. Dessutom i kofferditjänst och kaparkapten.
22 Axel Spens greve född 1681 i Stockholm, kom i tjänst 1699.Livdrabant 1700
Major vid Upplands tremän kav. Reg., fången 1709 vid Perevolotjana.Överstes karaktär
1720, hemkom 1722 och placerad vid livreg. till häst,död 1745 ogift. Slag Namur Narva
Riga Klissow Thorn Pultusk Sakolki Poltava.
23 Carl Johan Creutz Frih. Född 1687 på Åbo slott. Student vid Åbo universitet
1699,volontär vid dalreg. 1701. Kor vid Stenbocks Dragonreg. 1703.Konfirm.
1704. Reg. Kvartmäst. 1705. Sekundkapt. 1706. Premiär kapt. 1707. Fången
Vid Poltava 1709.Hemkom 1722 i mars. Avsked 1726. Vice Landshövding
i Nylands och Tavastehus län 1741, död 1757 på Mälkilä. Slag. Riga Narva
Vilna Klissow Thorn Reusch Lemberg Fraustadt Holowzin Poltava. Gift
med Beata Charlotta Wrede död 1744 på Qvidja
24 Welin Sven O Nilsson född 1672 i Velinge, bondson, student vid universitetet
I Lund 1698, ryttare vid Livreg. till häst 1700, korpral 1701, fätväbel vid Stenbocks
Dragonreg. 1703, kornett vid Duckers dragonreg. 1705, löjtnant 1709, fången samma år
Vid Perevolotjna, hemkom 1722, kaptens avsked samma år. Intagen på Vadstena krigs-
Manshus 1726, död 1728 i Vadstena. Slag Riga Klissow Lemberg Punitz Poltava,
Sårad i högra armen.
25 Anders Bongrnhjelm född 1686 i Småland förare vid Dalreg.
1703 sergant 1704, kornett vid Stenbocks dragoner1704, löjtnant 1707
Kapten 1709. Fången 1/7 1709 vid Perevolotjna, hemkom 1722 i Mars.
Ogift död 1739. Slag Thorn, Meskowitz, Poltava, ej sårad.
———————————-
 
Kapten Chris. Wilh. Bresselin26
Kapten Adam Gladsken27
Kapten Otto Wilh. Knorring28
Löjtnant Imr Brandberg29
Löjtnant Imr. Johan Rebinder30
Fänrik Carl Rebinder31
Fänrik Jöns Ströberg, Strömberg
Regementskvartersmästaren Aminoff32
Generaladjutanten Freudenfelt33

26 Beselin Christian Wilhelm, född 1686, i Mecklenburg kom i tjänst
1705, kapten vid Albedyhls dragonreg. 1707, fången 1709 vid Perevolotjna
Hemkom i mars, majors avsked samma år. Slag Radzio Poltava, ej sårad.
27 Adam Gladsten född 1680 i Östergötland, volontär vid Dalreg. 1694
Sergant 1696, fänrik 1700, sekundlöjnant 1709, fången 28/6 i slaget vid Poltava
1709, hemkom 1722 i mars och återinträdde i tjänst. Majors avsked 1725 död 1729.
Slag Riga Klissow Thorn Holofzin Meskowitz Desna Poltava, ej sårad.Gift med
Anna Katharina Berg 1715. Död 1752.
28 Otto Wilhelm von Knorring född 1683 i Estland, fänrik vid De la Gardies
Infanterireg. 1700, sekundkapten 1704, fången 1709 vid Perevolotjna, hemkom
1722 i mars, majors karaktär 1724, överstelöjnant vid reg. 1740, avsked 1749
Död 1761. Slag, Narva Riga Klissow Thorn Warschau Holofzin Meskowitz
Poltava Villmanstrand. Sårad i axel och fot.
29 (?) Von Brandten Johan ,fänrik vid Åbo läns infant.reg. därefter löjtnant
1704, löjtnant vid Smålands kav.-reg. 1708, fången vid Perevolotjna 1709
Hemkom 1722, ryttmästares avsked 1723.
30 Henrik Johan Rhebinder född fri. 1684 i Finland, fången 1709 i Perevolotjna
Hemkommen 1722 död i Finland 1747, slag Fraustadt Mescowitz Poltava.
31 Carl Herman Rhebinder frih. Född i Viborg 1686. Page hos greve Liieroth 1700
Page hos änkedrottningen 1704, fången i Poltava, hemkom 1722, död 1755 på
Rickeby i Uppland fänrik vid Livgardet
32 Henrik Johan Aminoff. Född 1680 i Narva, furir vid Savolax reg. 1699, sergant
1700, kornett vid Karelska dragonreg. 1701, löjtnant 1705, reg-kvartersmästare 1707
Fången 1708 då han efter slaget vid Liesna sändes som kurir till konungen hemkom
1722, major vid Nylands inf-reg. 1739, överste vid samma reg. 1748, generalmajor
Av infanteriet 1750, general en chef i Finland 1756, död 1758 på Liljendal i Nyland.
Slag Riga Duna Saladen Gemauerthoff Liesna, sårad i ryggen och huvudet.
33
——————————————

Sekreteraren Siltmer 1723
Cronobefallningsmannen Berge Brant 172334
Skepparen Laurent Rosenspik 1723
Sekreteraren Gyllenkrok 172335
Rådet Bassewitz 172336
Styrmannen Gierist 1723
Matrosen Lång 1724
Tsarska Majst Senatsproceneur
Herr von Pibitkoff 1724. kommer
från Pettersburg tillsammans med
Baron Srömfelt 172437
Skepparen Paullsson på jakten Horn 1724.
Fältväbeln Nollroth 1725.
Serganten Brodin 1725.
Fältväbeln Lindfelt 1725
Serganten Jeken 1725.
Liftare Mitefan Jasken 1725
Liftare Ulas Peitina 1725
Liftare Jefin Bulsko1725,
Till Kungl. Majts.
Löjnanten Georg Kanmer 1725.
 
34 Borgmästare i Norrtälje 1718- 1722. tidigare och senare var han kronofogde
I Lyhundra fögderi. Död 1751 med borgmästartiteln i behåll, bosatt i Norrby i
Söderby-Karl.
35
36
37 Strömfelt Johan Jakob, löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kav-reg löjt. Vid
Skånska stånddragonreg, 1709 fången vid Perevolotjna, hemkom 1721 till
Livland, majors avsked 1722, rysk ståthållare i Dorpat, död före 1738.
——————————————

Fisköparen Erik Malm 1725.
Pedleptor Gedelius1725
Handelsmannen Petter Jakob Hacksen Thovliin
Tullaren Jakob Gado 1725.
Fältskärsgesällen Christian Feogang 1725.
Skepparen Joakim Siwerts 1725.
Konstapel Wåhlberg från Åland 1725.
Skepparen Matts Nilsson från Åland 1725.
Länsman Telin på Åland 1725.
Kapten Cederfrid Åland 1725.
Kocken Mäster Baltzar Scultz Åbo 1725.
Ryttmästaren Diedrich von Höier Ladabbnäs gård38
på Åland, ämnar sig till Roslagen
Löjtnant Öjegren Stömviks gård39
på Åland, ämnar sig till Roslagen 1725
Bonden Bertil Matsson Hammarlands socken
och Strömma Åland.
Handelsmannen Erik Malm 1725
Hans Kungliga Höghets Hertigen av Hållstens
Justitsie och kanliråd Conrad Julius Surland med
dräng40
Köpman Johan Henri Kefner 1725

38 Höiier Didrik Fredrik född 1677 i Reval, underoff. Vid enkedrottningens
Livreg. till häst 1697, underoff vid Nylands och Tavastehus läns inf-reg 1699
Fången 1709 vid Perevolotjna, löjtnant vid Saphieas trupper, löjtnant vid södra
Skånska kav-reg. 1718,avsked 1719, ryttmästares karaktär1728, intagen på Vadstena
krigsmanshus 1739, död samma år i Stockholm. Slag , Narva, Thorn, Fraustadt, Punitz
Holofzin, Poltava.
39 Öijegreen Daniel Olofsson , löjtnant vid Karelska dragonreg 1718
Avsked 1719, död 1738, gift 1714 på Gafvel i Knutby socken med
Elsa Beata Dusensköld.
40 Hamburgs borgmästare 1702-1703.
————————————————-

Lantmä(s)taren Erik Höper med dess betjänt
Hans Häggström
Adjutanten Heitnius 1725.
Kvartersmästaren Carl Philip 1725.
Volontären Anders Forbes 1725.
Adjutanten Hemritius 1725
Häradsfogden Jakob Gadde 172541
Serganten av kungliga gardet
Lorentz Wilde 1725.
Fältväbeln Lindfelt 1725.
Löjtnant Ögren Åland.
Från fångenskapen sergeant Lars Svenson.
Direktören vid Örgebryggeriet Niclas Chaman.
Länsman Carl Sparf Åland 1725.
Överjägmästaren på Åland Michael Posten.
Drabant Ceder42
Drabant Carl Gustav von Smeden.
Drabant Henrich Srömbeck 1725.
Baron och Kapten av Kungliga Livregementet
Dragonen Herr Georg Henrik Lybecker med dess
fru Friherrinnan Creutz
Handelsmannen Frantz Kock 1725.
Esaias Vächter 1725.

41 Häradsfogde i Björneborg. Efterträdde fadern häradsfogden
i Västerbottens sedan 1707 Petter Gadde avliden 1724.
42
———————————————

Sekreteraren Casper Scheren1725
Costabelen Vohlberg Åland 1725
Köpman Gabriel Malmelin 1725
Köpman Lars Rosenberg 1725
Handelsman Petter Fästing 1725
Handelsman Erik Bergsten 1725.
Föreavskedade
Dragon Anders Hane
Dragon Eik Lindqist
Arrestanten ifrån Åbo
Anders Carlsson Brun
Avskedade Dragonerna
Anders Lindqist
Jöns Andersson
Petter Brobeck
Petter Frisk
Ryttaren Jöns Hemmingson
Håkan Mysing
Ryttaren Hans Bång
Mathias Sysk
Lars Gustavsson
kommna från Ryssland 1725.
Estudenten Jonas Frosell 1725
Handelsmannen Hans Thim
Föravskedade Kapten Lorentz Bodenius. 172543
Kanslisten Herr Rambert Johan Stiernståle 1725.
Ryska Köpmänsbetjänten Vasli Itien 1725
Ryska Köpmannen Simon Aggafinioff
Ryske Köpmannen Anisin Isacoff 1725
Ryska Köpmansbetjänten Thimofig Vasilijof
Ryska Köpmanbetjänten Mathej Ossijpoff
 
43 Boderus Lorentz född 1684 i Wismar
———————————–

Löjtnant Herr Johan Conrad von Holst från Narva.
Handelsmannen Conrad Fredrik Wiesell från Pernou.
Löjnantänkan Madam Juliana Lillström.
Estudenten Magnus Edenström.
Föravskedade Kvartesmästaren Simon Callezi
Greven Gustav Cronhielm 172544
Legatsekreteraren Erik von Nolch
Betjänt Gustav Lundblad
Betjänt Erik Berlin 1725
Greve Carl Bielke 172545
Demitterade Kapten Wallensten
Audit Tolpo 1725
Överste herr Canifert 172646
Lagmannen Herr Samuel Blomfelt 1726
Drängen Erik Hierta 1726
Greve Svante Creutz47

44 Cronhjelm Gustav frih. Född 1700 i Stockholm page hos enkedrottningen
1712, volontär vid livgardet 1715, volontär vid amiralitetet1716, underlöjtnant
1717, skeppskapten 1722, löjtn. I holländsk tjänst 1725, kaptenlöjtn, 1731, kommendör
Kapten vid svenska amiralitetet 1735, kommendör vid amiralitetet 1749, död i Karlskrona
1757.
45 1683-1754. Landshövding i västernorrlands län 1727-1739.
46 Von Kanefehr Gabriel Otto född i Lifland, generaladjutant av flygeln 1706,
Fången 1708 vid Witeps nära Mohilew, hemkom 1724, överstes karaktär med rang
Från 1722,kommendant på Nyslott, erhöll 1725 tillstånd att resa till Lifland och Polen
Och miste 1731 sin tjänst, då han ej infunnit sig på kallese, återfick sin kommendant-
Beställning 1732 då han givit själ för sin frånvaro.
47 Creutz Svante greve född 1695, grenadier vid livgardet 1713, sergant 1715, fänrik
1716, löjtnant vid livgardet 1719, kammarherre 1722 avsked 1733, krigsråds titel 1735
Död 1762.
—————————–

Handelsmannen Nils Gabrielsson 1726
Kaptenen Isaac Thim 172648
Kaptenen Anders Eneroth 172649
Köpmansexpediten Johan Strickert
Hökaren Johan Ström 1726.
Lagmannen Herr Samuel Blomfelt 1726
Majoren Baron Fabian Wrede 172650
Löjtnanten Herr Gustave Enhielm 172651
Kaptenen Herr Wallesten 1726
Kusken Mickael Jakobsson 1726
På väg till greve Horns Björnö.
Handesmannen Abrehamn Lomeen 1726
Saltfiskhandlaren Olof Österman 1726
Handlande personen Samuel Tobill 1726
Avskedede soldaten Petter Graf. 1726
Kvinnspersonen hustru Anna Helena Wilhelmsdotter.
Herr baronen Carl Fredrik Creutz52 och flera ifrån

48 Thim Isak född i Ekenäs stad, musketerare vid Garnisonsinf. Reg i Sade 1705
Fältväbel vid livgardet sen löjtnant vid Upplands tremän int. Reg 1712, kapten 1717
Avsked 1719.
49 Eneroth Anders volontär vid fortofitationen 1706, styckjunkare vid artelleriet 1710
Premiärlöjtnant 1718, kaptens avsked 1719, löjtnant vid stadsvakten i Stockholm 1736.
50 Wrede Fabian riksråd, född på Peipola gård i Finland 1694
51 Enhjelm Gustav född 1696 volontär vid livgardet 1710, sergant 1714, fänrik 1715
Premiärlöjtnant 1718, avsked 1726, löjtnant vid Tavestehs läns infanterireg. 1729
Blev i slaget vid Willmanstrand illa blesserad och fången och dog av sina sår under
Vägen till S:t Petersburg
52 Creutz Carl Fredrik frih. Född 1700, page hos enkedrottningen 1708, volontär vid
Livgardet 1713, fänrik vid Östgöta kav reg. 1715, sekundlöjtnant vid Östgöta kav.Reg.
1718, avsked 1719, volontär vid amiralitetet 1720, löjtnant i Hollädska flottan 1726
Avsked 1735, volontär på galäreskadern 1743, löjtnant vid Björneborgs reg 1748
———————————————–

Fångenskapet överkomna 1726.
Assesoren Jägerschöld 1727
Kapten Baron Herr Piper53
Med två drängar och en kock.
Ryske kuriren Löjtnant Prokofej
Ryske Köpmansbetjänten Stephan Hanikost
Kapten von Kotken med dess fru och son.
Kuriren Löjtnant Willig 1727
Kapten Koots med dess fru och son. 1727
Kapten Zvillhems
Ryske Fursten Solgorukes betjänt Amir Biun 1727
Ryske Kuriren Kapten Fridrich Augusts
Von Bischwang med dess betjänt Bengt Öhrn
Överstinnan Baumgarten med en dräng
Sekreteraren Stiernstråle med en dräng
Generalmjoren Örnstedt med dess betänt
Hidrich Pattzlo 172754
Död 1755.

53 Gustav Abreham Piper född 1692 volontär vid fortifikationen 1706, fänrik vid Helsinge
Femmän.-bat, fänrik vid livgardet, fången vid Perevolotjna1709, hemkom 1715 i juli, kapten.
1716 krigsråd, Landshövding i Österbotten 1746, död 1761 på Viksberg i Södernanland.
En av dem som drabbades av kölden julen 1708, kusinbarn till Karl XII:s kanslichef Carl Piper
Han hade vid 14 år ålder blivit volontär och två år därefter som nybliven fänrik förenat sig med
Armen i Polen. Julen 1708 förfrös den 16 årige fänriken båda fötterna, vilka delvis måste
Amputeras. Under framryckningen mot Poltava uppmärksammades han vid ett tillfälle av
Karl XII, som förhörde sig om hans tillstånd. Vintern 1708-1709 var kölden hård i hela Europa
Den kostade den svenska armen i Ukraina svåra förluster och stort lidande.
54 Örnestedt Philip frih. Född 1674 på Wolgast, kom i tjänst 1687, var löjtnant
Vid Gyllenstiernas svenska inf. Reg. I Holland 1697 avsked 1698 löjtn. Vid
Livdrag. Reg 1700, kapten, major, 1704, överste löjtn. 1709 fången vid Perevolotjna
Hemkom 1722 i maj, övrste 1723, frih. Generalmajor 1727, död 1739 på Saaris i
Finland ogift. Slag Steinkirchen, Gramont, sårad, Narva sårad, Riga, Klissow,
Fraustadt, Punitz, Thuringerwald, Holofzin, Poltava.
—————————————————

Handelmannen Carl Martens
Ryttmästaren Herr Johan Hastfelt med dess
Betjänt Johan Velling 172755
Inspektor Anders Videgren
Kapten Herr Wallentin Johan Krudender med
Dess dräng Abrehamn 1728
Kungliga drabanten och Löjtnanten
Simon Adolph Kaltin 172856
Stallmästaren Carl Magnus Råberg 1728
Kammarevitionsrådet Herr Nils Lagerstolpe57
Ryttmästaren Herr Jakob Sandkvardt Lillieström58
Från Stockholm till Åbo.
Kontorsbokhållaren Erik Nordberg från Stockholm1728
Byggmästaren Simon Ficher från Stockholm1728
Mäster Daniel Ortala Bruk
Mäster Watrom Ortala Bruk
Thomas Urväder 1728

55 Hastfehr Johan frih. Född1692 i Estland, page vid kungliga hovet 1705,dragon
Vid Ingermanländska dragonreg.1707, kornett 1709 sekundlöjt 1710, premiärlöjt.1711
Ryttm. 1727, natural svensk adelsman 1731, friherre majors karaktär 1747 överste
1751, död 1769 på Sonnäs.
45 Lagerstolpe Nils 1677- 1750 Nils Assarsson adlad Lagerstolpe 1719
56 Kalitin Simon Adolf född 1690, kvartermästare vid Nylans kav.reg. fången 1909
Vid Perevolotjna, hemkom 1722, livdrabant löjtnants asked vid Karelska dragonskv.
1729, kaptens avsked 1741, gränsinspektor vid ryska gränsen1745, död 1760.
57 Lagerstolpe Nils 1677- 1750 Nils Assarsson Adlad 1719.
58 Danckwart-Liljesröm Jakob född 1693 i Nerike, student vid Uppsala universitet.
Volontär vid Livreg. till häst 1715,kornett sen löjtnant 1718. Ryttmästares avsked 1727
Död 1759.
————————————-

Rens Kiers 1728
Tiktes Gua 1728
Ryttaren Börje Mattsson 1728
Serganten av Kungliga Gardet Baron von Essen
Med dess dräng Hinrich Hasselman 1729
Kungliga Hovrättsadvokaten Herr Carl Serlackius
Med dess dräng Alexander Grubb 1729
Föraren av Livlänska Infanteri reg. Gustav
Serlackius 1729
Majoren Herr Johan Henrich Sprängporten 172959
Härrdagsmannen Rusthållaren Johan Forsius
från Borgå härad 1729
Härrdagsmannen Mickael De Postesta 1730
Landfiskalen Samuel Ruth 1730
Råd och Handelmannen ifrån Åbo Carl Martens
Härrdagsmannen från Finland och Hjalbo härad
Carl Hidriksson 1731
Majoren Herr Baron Fabian Wrede med dess
Betjänt Jakob Tomasson 173160
Översten Herr Baron Johan Hugo Hamilton med
dess Kammartjänare Aron Ekbom och ståckpojken
Pär 173161
 
59 Sprengtporten Henrik 1687 i Nöteborg. Löjtnant vid Åbo läns
Infaneri reg. 1711.Major 1718, överste 1746, generalmajor 1755, avsked
1757. Död 1770 på Åby i Tjureda socken. Slag Ingrishoff 1702, Karckinna
och Systerbäck1703, Wilckiausari 1704, Mustilakvarn 1705, Kyrola 1707
Neva ström, Karila, Koporie 1708, Hiriskoski 1712, Borgå, Pälkäne 1713.
Sård i båda armarna, vänstra axeln,halsen och högra låret.
60 Wrede Fabian frih. Född 1694 i Finland, fången 1713 vid Tönningen
hemkom 1714. 1741 generalkrigskommisarie under fiska kriget sedan
riksråd 1746. 1748 serafimerriddare, avsked från riksrådsämbetet 1756.
Död 1768. Slag Hälsingborg Gdebusch.
61 Hamilton av Hageby, Hugo Johan född 166? Generalmajor,chef för
den vänstra kavalleriflygeln i Poltava. Fången vid Perevolotjna, hemkom
1722, död 1748 påTuna i Östergötland. Slag Seland, Narva, Duna, Klissow
Punitz, Holofzin.
————————————-

Köpmansgesällen från Reval Carl Gustav Möller
Dykeriinspektör Jean Tillwald 1731
Löjtnanten och Inspektorn Anders Rantell
med dess skrivare Johan Dikman 1731
Generalmajoren och Landshövdingen Yxkull62
Herr Tesenhausen och betjänten Christer Alsenius
Översten Herr Baron Wrangel63 med dess Betjänter
Johan Karlqist och Johan Taller 1731
Kapten och Borgare Herr Thomas Påhlman ifrån
Björneborg 1731
Råd och Handelmannen Herr Hindrich Strandsröm
Borgmästare Herr Wilhelm Ranken 1731
Borgmästare från Nådendal Jonas Hidricsson
Ryske Ministern Herr Greve Golovin 173264
Inspektorn Wilhelm Pihl
Handelsmannen Jobst Schultz
Gördelmakaren Gustav Hårdh 1732
Medecine Estodiosus Carl Linneus 173265

62 Otto Reinhold Yxkull, friherre f. 1670 i Reval. Överste för Åbo och
Björneborgs läns kav-reg. 1719, landshövding i Åbo och Björneborgs län 1722.
Friherre 1730, död 1746 i Åbo.
63 Wrangel af Adinal, Carl, Henrik frih. Född 1681 i Estland, rustmästare
vid livgardet 1699, fänrik 1700, kapten 1705, övstelöjtnant vi skånska
Dragonreg. 1709, fången samma år vid Perevolotjna, hemkom 1721
Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonreg. 1728, generalmajor 1732
Överste 1739, 1743 general, avsked 1748, fältmarsalk 1755, död samma år.
På Sperlingholm, Slag Narva, Duna, Klissow, Thorn, Grodno, Holofzin, Rajowka
Veprik, Poltava Villmanstrand. Gift 1718 i Moskwa med grevinnan Märta Helena Horn af Rantzien
Dotter av riksrådet greve Henning Rudolf Horn och grevinnan Helena Sperling.
64
65
———————————-

Ankom ifrån Stockholm Expeditionpredikanten vid kungl.
Amiralitetet Johan Grunnerus 25 Feb 174266
Ankom ifrån Stockholm och ämnar sig till Finland
Borgaren Johan Wagström och handelsbetjänten
Isac Thunberg. 25 feb.1742
Extraordinarie envojen (sändebud)
Herr von Nolleken med dess frite…27 feb 1742
Ankom posttinspektorn herr Carlt Hult, ifrån
Uppsala på dess visitationsförättning. 1 Mars 1742
Ankom expressen herr Bilound ärnar sig till
Fredrikshamn med utrednings commitionens pass.
9 Mars 1742
Skepparen Thomas Wester, matroserna Petter Röling
och Johan Lundberg ärnar sig till Finland försedda
med kungl. Slottscanslie pass. 10 Mars 1742
Kammarherren herr Christian von Brockdorrf, med
Dess betjänt Christian Boman ärnar sig till Pettersburg
Med kungl. Slottscanslie pass. 10 Mars 1742
Kvartersmästaren Köster och konstapeln Dettloff
10 Mars 1742.
Baron G Hr Fried (Fredrik) Horn
Ämnar sig till Finland, men måste
återvända till Stockholm på grund av
is i Ålands hav 12 Mars174267

66 Johan Grunnerius född 1717död 1787. Fader cotractsprosten och kyrkoherden i Saltviks
församling på Åland Matihas Grunnerius. Vistades i Stockholm och Uppsala till år
1741 då han kallades av Amiralen Wagenfelt att vara extra ordinarie predikant
vid Örlogsflottan. Vigdes till präst. Samma år åtföljde en Commendering Krono
båtsmän till Fredrikshamn. År 1742 12 Jan fick han befallning att som expeditionpräst
afgå till Galere eskadern som låg kvar i Fredrikshamn, där var han med stora umbäranden
hela vintern. År 1747 blev han Kungl Hofpredikant.1750 utnämdes han till kyrkoherde
vid Hammarlands och Ekerös församlingar på Åland. 1776 Prost över Ålands Cotract.
67 Baron Fredrik Horn af Åminne född 1725 död 1796..1740 volontär vid Livgardet
1742 Furir. 1772 Generallöjtnant som belöning för sitt deltagande i statsvälvningen.
Aktiv politiker i hattpartiet. Stödde Gustav IIIs statskupp.
Son Cleas Fredrik född 1763 död 1823 var en en av dem som deltog i mordet på
Gustav III. Han dömdes till att mista sitt adelskap, liv ära och gods, men fick sitt
———————————————

Baron Carl Maxemillian Adlerfelt med dess
Fru kammarjungfru, och betjänt Johan Konster
Ämnar sig till Pettersburg. 12 Mars 174268
Commendeuren herr Henrik Wagenfelt med 2ne69
Betjänter ämnar sig till Finland 27 Mars 1742
Den 30 sept 1742 överkommo ifrån Finland och Åland.
Capiten Stephan Löving.
Lieutn. Blomcreutz
Lieutn. Wilhelm Coijett. Coyet.
Lieutn. baron Fromholt Armfelt
Lieutn. Gustav Torwigge.
Lieutn. herr greve Hård.
Den 15 okt 1742
Hr. Lieutn. Buddenbrock med 1 underofficerare
och 8 man gemena ifrån Åland till Stockholm
med von Schantz pass av den 1 sept. 1742.
Expressen Hr. Bylound ifrån Finland och Åland med kungliga
kommissionens pass av den 28 aug. 1742.
Överstelieutn. Flemming.
Capt. Mörner. Audi. av dalregemente
Lieutn. Smekenberg.
Överstelöjtnant Reinhold Johan von Lingen 19 juni 174370
dödsstraff mildrat till ständig landsflyckt och förlust av adelskap och medborgerliga
rättigheter.

68 Baron Carl Adlerfelt född i Stokholm 1719 död i Malmö 1769. Adlerfelt började
1734 sin bana som volontär vid fortifikationen, befodrades till Kapten vid det samma
år upprättade Hamiltonsks a regemrntet och ingick efter Finska vinterkriget, varunder
han åren 1741-42 var stabsadjutant hos general Bousquet, i fransk krigstjänst och deltog
i flera blodiga träffnigar samt var bland annat adjutant hos marsalken av Sachen 1744
1746 utnämnd till konungens generaladjutant och chef för Kronprinsens regemente.
Deltog i Pommerska kriget.
69 Commedören Henrik Wadenfelt född 1688 död 1748. I utländsk örlogs tjänst
1. 1704-10. Dansk krigsfånge 1711-14 Adlad 1719. Kommendörs karraktär 1720.
Var 1738 chef på Sverige som förliste vid Cadiz under resa till Tukiet. Skeppet
Och dess last var avsett att utgöra Sveriges betalnig av Karl XII:s skulder.
Död som vice amiral.
70
Share