Ryssarnas invasion av Åland 1714

Postmästare Abraham Alm i (Gamla) Grisslehamn beskriver läget när ryssarna invaderat Åland år 1714

 

Ålands besittningstagande 1714

Till det utdragna “Stora nordiska kriget” beklämmande sida hör den omfattande flykten undan den påträngande ryska fienden.
Åland låg praktiskt taget öde från vintern 1715 och ända fram till fredsslutet. Kustbefolkningen flydde till utskären eller över havet. Stora skaror hamnade i Roslagen som var den i västerhavet närmast tilliggande ännu oberörda landsdelen.

Folkflykten varade från den ryska invationen i Finland 1713 och Ålands besittningtagande 1714 fram till freden 1722. Redan först nämda år uppehöll sig mantalskommisarien Petter Beckman från Björneberg som flykting undan fienden i Väddö hos Per Persson i Lingslätö, och det heter 1716, “att ifrån Eckerön på Åland skola öfver 300 flycktingar var ther i församlingen Väddö” (Roslagen under nyare tiden E Gustavsson)

Ett brev från postmästare Abraham Alm i Grisslehamn  beskriver läget:

Emedan inga poster numera går till Åland eller finska sidan, efter det folket flytt för fienden från Åland och jag sitter här i skarpa och öppna havsstranden. Dy är till välborne Hr hovrådet och överdirektören min ödmjuka bön och förfrågan, om jag icke får söka mig bättre upp i landet, jämväl om postbåtarna med dess tillbehör skall föras i infiälar till någon större säkerhet. Eljest har väl Hr landshövdingen Stiernstedt ( Landshövning i Åbo 1714. Flydde till Sverige, död 1722. ) begärt jag ville skicka alla postbåtarna med allmogen till Åland att avhämta boskap derifrån, men jag kan ingalunda förmå allmogen dertill, efter det föspores att fienden allaredan ska vara på Åland. Detta har jag med ödmjukaste vördnad i största hast velat andraga och avvaktar välborne hovrådets nådgunstliga resolution.

 Förbliver välborne hovrådets och överdirektörens.
Underdån ödmjukaste tjänare.
Abraham Alm.
Grislehamn den 7 augusti 1714.

 Abraham Alm får svar från Stockholm den 14 augusti.

 Äreborne och välbetrodde herr uppsyningsman.

 Emedan herr landhövding Stiernstedt såväl som fler förfiendes infall dragit sig från Åland, så att med ingen korrespondens häremellan plägar; Alltså kan herr uppsyningsmannen vad vidkommer postbåtarna draga den försorg att de, efter de eget förslag, måge ställas i säkerhet, men vad anbelangar postkontoret av herr uppsyningsmannens person, så är nödigt att han för korrespondens skull emellan Stockholm och Grisslehamn förbliver där kvar så länge han ser sig hava någorlunda säkerhet, men där yttersta nöden så skulle fodra, eller faran bliva så evident att han omöjligen kan sig där länge uppehålla, må han begiva sig därifrån, dock att han låter veta vart ha sig förfogar.

 Stockholm den 14 augusti 1714.

 

19 februari slaget vid Srorkyro i Finland. Ryssland segrar över svenskarna och ockuperar snart hela Finland. 
Grisslehamn 1715 10 feb. 
Generalen och överståthållaren Taube. Fredrik I. Volontären Johan Ahock.

Share