Verksamhetsplan 2018

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

Föreningens främsta uppgift är att vårda och förvalta den unika gården Kista på Väddö. De ca 20 husen, betesmarker, åkrar och skog behöver ständig skötsel för att bevara kulturlandskapet till kommande generationer. Föreningen vill också bevara Väddös spännande historia genom att visa och berätta om de gamla redskapen, bilder, textiler och andra föremål som väddöborna samlat.

Flera Naturvårds- och städdagar och arbetskvällar är planerade.

Staket och stängsel ska lagas. För fjärde året ska vi på Kistadagen samla intresserade för att fortsätta bygga gärdsgård på gammalt roslagsvis. Stigen upp på Mossberget ska underhållas och fler skyltar göras. En flerårsplan för att rensa i diken ska upprättas. Arbetet med vasstaket ska fortsätta. Taket på nya ladan ska renoveras. Våra utemöbler behöver slipas och lackas.

Fortsatt arbete med att röja och rensa i olika uthus. Jordbruksmaskiner och vagnar ställas tillrätta när vasstaket är klart. Nya bord till Nya ladan ska inköpas.

I museet ska en interaktiv utställning om Rysshärjningarna 1719 visas.

I mangårdsbyggnaden ska skåpsängen göras klar, fönster och förstukvist målas, samt med olika åtgärder fortsätta att förbättra tillgängligheten.

Midsommarfesten, spelmansstämman, Bygdeteatern, Kistadagen, Höstkvällen, bröllop och fester och andra sammankomster ska förberedas. Massor av kaffe ska kokas.

Köksträdgården, gräsytor, bikupan, buskar och träd ska vårdas.

Stora och kostsamma förbättringar av Kistavägen ska göras under året.

Gården ska visas söndagar och måndagar under sommaren.

Hemsidan, annonser i pressen, affischer, uppdatering i Älskade Väddö, Face-book, ny Kistafolder, inbjudan till visningar ska sprida kunskap om vår fina och unika hembygdsgård.

Styrelsen ska genom studiebesök, kurser, utflykter och trivsam samvaro inspireras till kunskap och fortsatt gott arbete för Väddö Hembygdsförening.

För styrelsen

Väddö mars 2018

Carina Bäckström, ordf.

 

 

 

 

 

Share