Dagordning årsmöte 2020

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

Dagordning
vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 15 augusti 2020 kl 13.00 på Kista hembygdsgård

 

 1. Mötet öppnas       Parentation
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Upprättande av närvarolista
 8. Verksamhetsberättelse och kassarapport
 9. Styrelsens svar på paragraf 8 i årsmötesprotokoll 2019
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift 2021
 13. Fastställande av budget för 2020
 14. Stadgeenliga val
  • Val av ordförande för 2020 på 1 år
  • Val av 5 ledamöter på 2 år
  • Ev fyllnadsval på 1 år
  • Val av en revisor på 2 år och en revisorssuppleant
 15. Utseende av valberedning
 16. Av styrelsen väckta förslag
 17. Motioner från medlemmar
  • motion ang vägen Senneby-Kista
 18. Meddelanden
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

______________________________________________________

Avtackning
Kaffe och kaka
Mats Olsson sjunger

 

Share