Skrivelse från landshövding Axel Banér till postmästare Alm

I arkiven har följande skrivelse hittats. Det är landshövdingen i Stockholms län, Axel Banér, som skickar den till postmästare Alm i Grisslehamn. Den skickades sex dagar efter Karl XII död.

 

Axel Klasson Banér (1661-1742) arbetade tidigt nära hovet som hovjunkare och kammarherre i Hedvig Eleonoras hov. 1710 utsågs han till landshövding i Kronobergs län och 1718 landshövding i Stockholms län. 

Orsaken till den utskickade ordern att i skarpa ordalag förhindra resande över Ålands hav är inte helt klarlagd.

Välaktad inspektor Johan Alm

I emedan härmed elfwerhemmeligen anbefallte, att förhindra alla resande, vem de vara måge, som tänka sig över sjön antingen till Åland eller annorstädes, jämväl och alla ifrån Åland hit ankommande brev straxt upphämta och under conreit allra skyndsammast till mig genom kronobetjänt ifrån den ena till den andra hit översända, såsom och om några personer, eho de vara kunna, ifrån Åland inkomma, dem till indem order genom kronobetjänt hit till mig sända, tillåtandes intet någon båt eller fartyg utgå ifrån skären vid högsta ansvar. Och på det, att man må vara försäkrad därom, att I undfått dessa order; Så haven I att giva den utskickade bevis där uppå, att han detta till eder avlevererat, kunnandes på edert hårda ansvar, om något, emot detta som befallt är, överträtt varder. Gud i befaller.
 
Stockholm den 6 december 1718
Axel Banéer
Julius Giöz
Share