Svar på motion ang tillfartsvägen från Senneby till Kista

Svar på motion om vägen ställd i mars 2020 till VHFF samt förslag på förtydligande och förbättringar.

Hembygdsföreningen har under 2010-talet genomfört väsentliga ändringar för att göra Kista mer tillgängligt för alla och under alla årstider. Toaletter, ny brunn, slamtömning, sophämtning, köksträdgård och utökad verksamhet har helt ändrat förutsättningarna och därmed krav på vägen. Kistas egen väg, som varit i mycket dåligt skick och inte plogats vintertid, var i stort behov av förbättring. En omfattande och dyrbar ombyggnad av vägen har därför genomförts. Under detta år har även vägen fått nya, större mötesplatser. Det är ytterst beklagligt att undertecknarna av motionen känner sig åsidosatta gällande tillfartsvägen till Kista. Styrelsen kan härmed försäkra att så icke varit avsikten med våra åtgärder i vägfrågan. Först och främst har vi haft hembygdsgårdens syfte och överlevnad i åtanke. Den snäva ekonomiska situationen med små intäkter, ökande kostnader och vikande ideelt engagemang gör att vi inte kan ge bidrag till vägavsnittet från Kista till Senneby.

Trafiken på Kistavägen har under senare år förändrats till betydligt tyngre fordon och använts som genomfart i stor skala för trafik som inte haft avsikt att besökta Kista. Slitaget på denna enskilda väg utan statsbidrag har blivit orimligt stort. Alla grupper och besökare på Kistas midsommarfest, Spelmansstämma, bygdeteater har hänvisats till Kistas egen väg och för att inte tung trafik av t.e.x. jordbruksmaskiner ska använda vägen som genomfart har en T-skylt satts upp. Styrelse och vägentreprenör är eniga om att det är denna tunga trafik som orsakar det fortgående höga slitaget. Då personbiltrafiken genom gården har en förhållandevis låg frekvens har det beslutats att demontera skylten för återvändsgata. Tillgänglighet till Kistas ägor för arrendator, sophämtning, slamtömning m.m. är självklar och har aldrig ifrågasatts. Det är de berörda fastighetsägarna längs vägen mellan Kista och Senneby att ta ställning till om de vill tillåta trafik.

Styrelsen uppmanar följaktligen årsmötets medlemmar att avslå den lagda motionen.

______________________________________________________________________________________________________________

Styrelsen för VHFF har enats om att till årsmötet framlägga följande förslag:

*Föreningens del av Kistavägen ska behållas i gott skick året runt.

*Besökare till Kista ska även i fortsättningen hänvisas med tillfart Simpnäsvägen-Kistavägen.

*Ny parkering vid de stora evenemangen ska iordningställas.

*Nytt arrendeavtal med vår arrendator Fredrik Reinsson ska upprättas senast sept. 2020.

*Genomfart av tung trafik utan till stånd ska förhindras med skylt om högsta tillåtna boggietryck. Övrig genomfart kommer precis som nu inte att hindras. T-skylt tas bort tillsvidare.

*Ny ordf., kassör och styrelsemedlem ska väljas vid årsmötet och därför bör ett extra medlemsmöte hållas då samråd, avtal och överenskommelser blivit klara.

*Inga oklarheter som försvårar samarbete för besökare, styrelse, hyresgäster, arrendator, grannar ska skrivas in i avtal.

Väddö hembygdsförenings syfte är, förutom att vårda och bevara den unika gården Kista, kulturminnesmärkt sedan 2011, skapa mötesplats och berätta Väddös historia för framtida generationers rätt till ett levande kulturarv.

Styrelsen för Väddö hembygds- och fornminnesförening 15 juli 2020

Lennart Björklund, Carina Bäckström, Ulf Crona, Anneli Lennartsson, Ylva Linder, Anita Kullerstedt, Calle Paulsson, Sten Pettersson, Per Öhman

Share