Motion ang tillfartsvägen från Senneby till Kista

Motion till Hembygdsföreningens årsmöte 2020

Till Styrelsen för Väddö Hembygds- och fornminnesförening. Ordf. Carina Bäckström.

Från Thure Herbertsson – och undertecknande medlemmar.

Undertecknade vill härmed göra styrelsen uppmärksammad på tillfartsvägen från Senneby till Kista.

Från och med att Kistagården blev Hembygdsgård och tillgänglig för offentlig verksamhet har hembygdsföreningen ansetts sig ansvarig även för tillfartsvägen från Senneby.

Under midsommarfesten på Hembygdsgården trafikeras tillfartsvägen från Senneby med långt över hundratalet bilar, samt dessutom biltrafik under sommarens övriga tillställningar och öppethållande.

Tillfartsvägen nyttjas även för transport av Kistagårdens jordbruksprodukter.

Vi ser det ytterst märkligt att Hembygdsföreningen bara upphörde med underhållet från Senneby då det medvetet kom att göra det besvärligare för besökare till Hembygdsgården.

Under alla mina år i Hembygdsföreningens tjänst var det en självklarhet att besökarna till Hembygdsgården erhöll de bästa förutsättningar för att komma till Kista, oavsett från vilken tillfart.

Antagande: Hembygdsgårdens isolerade läge bör ges bästa möjliga tillgänglighet och uppmärksamhet från närmast liggande bebyggelse. Genomfartstrafiken sammanbinder dessutom Kistas och Sennebys gamla kulturbygder.

På grund av gällande förhållande har relationen till Senneby-bygden blivit märkbart störd vilket missgynnar Hembygdsföreningen syfte och verksamhet.

För att erhålla ett bestående ansvar för tillfartsvägen från Senneby emotser vi att styrelsen beslutar att återuppta sin del av underhållet av ovan nämnda väg och nedmontera “återvänd” skylten vid tillfarten från landsvägen.

Senneby mars 2020

Thure Herbert, Dan Johansson, Sture Götesson, Bertil Malmfält, Anna-Karin Alvén, Margareta Eriksson, Lennart Reinsson, Peter Hagqvist, Inga Gustafsson

Share