Paragraf 8 i årsmötesprotokollet 2019

8. Revisionsberättelse

Revisor Peter Hagqvist föredrog årets revisionsberättelse. Peter Hagqvist utvecklade också sin syn på styrelsens handläggning av naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen och sina skäl för att inte tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. I den efterföljande diskussionen deltog Carina Bäckström, Arne Johansson, Staffan Lundqvist, Bertil Lundin, Hans Lundin och Hans-Åke Sperne. I enlighet med Peter Hagqvists förslag beslöt årsmötet uppdra till styrelsen att utse en stadgekommitté med uppgift att föreslå en revidering och ett förtydligande av föreningens stadgar. Förslaget till reviderade stadgar ska framläggas inför årsmötet 2020. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 4).

Share